Kommunale område

Jeg mener, at det Frie Valg er vigtigt at fastholde inden for det kommunale område. Desværre har den socialdemokratiske regering endnu engang vist, at de ikke går op i frihed for den enkelte borger. Regeringen vil nemlig forringe de ældres ret til frit at vælge den ældrepleje, som de ønsker. Det er bekymrende mener jeg, at man på den måde svækker ældres mulighed for at vælge et hjælp og omsorg, som de ønsker.

I Det Konservative Folkeparti vil sikre, at ældre får den alderdom, de fortjener. Et værdigt ældre liv med frit valg til selv at vælge den omsorg og støtte, der behøves, så den sidste del at livet også er værd at leve. 

Derfor vil vi gøre det lettere at drive friplejehjem, – ikke sværere. Der skal være plads til ildsjælene, som ønsker at give ældre en værdig alderdom. Problemet er bare, at for regeringen kan du kun være en ildsjæl, hvis du ikke tjener penge. Private alternativer er faktisk mere til besvær ind til gavn.

Regeringens såkaldte forbud mod profit er i virkeligheden et historisk tilbageslag for ældres ret til at vælge frit og forbud mod valgmuligheder og en stor begmand til årtiers arbejde for at få det private og offentlige til at arbejde sammen. Det begrænser konkurrencen på ældreplejeområdet, dagplejeområdet og bostæder og dermed incitamentet til at forbedre plejetilbuddene rundt omkring i landet.  Ligeledes mener jeg, at erhvervslivet i langt højere grad skal tænkes ind, som aktør og leverandør af kommunale serviceydelser og anlægsaktiviteter. 

Ældre 

Bevar klippekortsordningen 

Hvorfor?

 • Det Konservative Folkeparti var med til at indføre en klippekortsordning med finansloven for 2017. Link. 
 • Ordningen betyder at plejehjemsbeboerne får det der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Nogle kommuner tilbyder det også til hjemmehjælp. 
 • Plejen skal være ud over den eksisterende indsats. Det vil sige, at det er den ældre, som selv bestemmer hvad tiden skal bruges på – og man opsparer løbende tid til pleje, hvis man ikke bruger de 30 minutter hver uge. 
 • Pengene til klippekortsordningen bliver i dag fordelt igennem bloktilskuddet. Det betyder at kommunerne selv kan vælge, om de vil bruge pengene på andre områder. 

Gratis låne-GPS til hjemmeboende borgere med demens 

Hvorfor?

 • En GPS giver personen med demens større tryghed, når han eller hun færdes uden for hjemmet, fordi de pårørende ved hjælp af GPS kan finde og hjælpe, hvis personen med demens ikke selv kan finde vej. 

Ved brug af GPS’en giver den demensramte borger tidligt i sit sygdomsforløb en samtykkeerklæring til, at vedkommendes pårørende kan administrere en app, så de kan se, hvor GPS’en er. Det er kun de pårørende, som kan se, hvor GPS’en er.

Faste familielæger ved plejehjem

Hvorfor?

 • Fast tilknyttede plejehjemslæger giver trygge beboere, færre indlæggelser, mere korrekt medicinhåndtering og styrker kommunikationen og samarbejdet mellem personale og læge. Det viser en evaluering af Socialstyrelsens projekt på syv plejecentre. Link. 

Hvad er kommunens opgave?

 • Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt man har fast tilknyttede praktiserende læger til plejehjemmene. 

Sundhed 

Øget indsats for vaccinationer i folkeskolen 

Hvorfor?

 • Ny undersøgelse fra Danmarks Statistik og Statens Serum Institut viser, at næsten halvdelen af alle danske skolebørn går på skoler, hvor mellem 90%-100% af eleverne er vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Der er dog relativt få skoler med en vaccinationsdækning på 95% for MFR-vaccinen, som WHO anbefaler. Link. 
 • Kommunerne kan eksempelvis øge tilslutningen ved at tilbyde mere information til forældrene og eksempelvis lave informationskampagner målrettet folkeskolen. Link. 

Støtteindsats for børn og unge, hvor forældre har et stofmisbrug

Hvorfor?

 • For at sikre at børn ikke ender ud i narkotika og en eventuel kriminel løbebane foreslås det, at kommunen laver en støtteindsats for børn og unge, hvor forældrene har et stofmisbrug. Dette anbefales også af Sundhedsstyrelsen. Link. 

Hvad er kommunens opgave?

 • Kommunerne har mulighed for at oprette støtteindsatser for børn og unge, hvor forældre har et stofmisbrug. 

Hvad har andre gjort? 

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at tilbuddet skal ses i sammenhæng med tilsvarende indsatser for børn og unge i familier med alkoholproblemer samt andre sociale indsatser til udsatte familier, fx familier med forældre med psykiske lidelser. Link.

Bekæmp narkotika i Folkeskolen

Hvorfor?

 • Sundhedsstyrelsen anbefaler at kommuner udarbejder en politik med tilhørende handleplan om stoffer for kommunens skoler, herunder produktionsskoler, institutioner og botilbud, for at forebygge brug af stoffer blandt børn og unge. Fokus for handleplanen er, hvordan mistanke og viden om brug af stoffer hos elever/brugere håndteres. Link. 

Hvad er kommunens opgave?

 • Kommunerne kan vælge at lave en handlingsplan for narkotika på uddannelsesinstitutionerne. 

Hvad har andre gjort? 

 • Københavns kommune har eksempelvis lavet en handlingsplan mod narkotika for 2015-2018. Link. 

Erhverv

Virksomhedsrettet infrastrukturplan

Hvorfor?

 • Infrastruktur og transport topper igen i 2019 virksomhedernes ønske til, hvad kommunerne bør fokusere på, hvis man skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder, ifølge Dansk Industris erhvervsklimamåling fra 2019. Link. 
 • Derfor kan man foreslå at lave en kommunal virksomhedsrettet infrastrukturplan i samarbejde med de kommunale virksomheder – for at sikre at bedre kommunale erhvervsvilkår.

Hvad er kommunens opgave?

 • Kommunen har både et ansvar for den kommunale og kollektive infrastruktur.   
 • Eksempelvis ejer og driver kommunerne og regionerne i fællesskab de trafikselskaber, som står for udbud og drift af kollektiv bustrafik.

Inddrag virksomheder i velfærdsopgaverne 

Hvorfor?

 • Ved i højere grad af inddrage erhvervslivet i velfærdsopgaverne kan det være med til at øge borgernes velfærd – samtidig med at understøtte private virksomheder. 
 • Ifølge Dansk Erhverv er den samlede værdi af de offentlige opgaver i kommunerne, som det er muligt at konkurrenceudsætte i 2020, på 238 milliarder kroner. Link. 

Hvad er kommunens opgave?

 • Kommunen kan vælge i hvor høj grad, at der skal være en konkurrenceudsættelse af de offentlige opgaver. Derfor er det også forskelligt fra kommune til kommune, i hvor høj grad man vælger at konkurrenceudsætte velfærdsopgaver. 

Hvad har andre gjort? 

 • Kommunerne konkurrenceudsatte i 2019 i gennemsnit 27,1 pct. af de udbudsegnede opgaver, ifølge Dansk Industri. Link.